PIVKA O D L O K

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju. SOP 2012-01-2413. EVA 2012-2430-0114. EPA 0473-VI ODLOK - medobcinski.si ZKZ-C, 57/12 ZPNačrt-B, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12 ZPNa-črt-C) ter 18. členu Statuta Občine Podvelka (Uradni list RS, št. 9/12) na svoji 27. redni seji, dne 15. julija 2014 sprejel ODLOK o občinskem prostorskem načrtu Občine Podvelka 1 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet odloka) (1) S tem odlokom Občina Podvelka sprejme občinski pro- Uradni list - Vsebina Uradnega lista (1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) sprejme državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).

4. Pobudniki izpodbijajo 29. člen ZPNačrt-B, ki je prehodna določba tega predpisa, in 1. člen ZPNačrt-C, ki spreminja oziroma dopolnjuje navedeno prehodno določbo. Ustavno sodišče šteje, da je izpodbijan 29. člen ZPNačrt-B, objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/12 in 109/12. 5.

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC 2014 ugodilo pobudi za presojo ustavnosti, ki jo je osem nevladnih organizacij s področja varstva okolja in urejanja prostora vložilo februarja 2013 zoper 29. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS št. 57/12 in 109/12). 1 NA ČRT ARHITEKTURE A 142/17 1.1 NASLOVNA STRAN S …

Lex Localis

108/09 ZPNačrt-A, 80/10 ZUPUDPP, 43/10 ZKZ-, 57/12 ZPNačrt-B, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12 ZPNačrt-C) in 14. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo občine Ljutomer, št. 11/09), 07/11) je Občinski svet Občine Ljutomer na 3. redni seji, dne 10. 2. 2015 sprejel ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA 57/12-ZPNačrt-B, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-Skl.US:U-I-43/13-19, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za grad-njo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za od-mero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik 52. člen Zakona o prostorskem načrtovanju / (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – 80/10 – ZUPUDPP, 43/10 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B in ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 – U-I-43/13-8) – v nadalj.: ZPNačrt in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 22. seji dne 21. 6. 2018 sprejel O D L O K ZPNačrt-A, 80/10 - ZUPUDPP, 43/10 - ZKZ-C, 57/12 - ZPNačrt-B in ZUPUDPP-A , 109/12- ZPNačrt-C, 35/13- U-I-43/13-8) - v nadalj.: ZPNačrt in 16. člena Statuta Občine Pivka (Ur. l. RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na svoji __ seji, dne _____sprejel ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010-popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012 ZPNačrt-B, 57/2012 ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013, 76/2014 – odl. US in 14/2015), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in Ob pripravi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12 in 109/12; v nadaljnjem besedilu:, ZPNačrt-B), izhodišče katerega je bilo predvsem izboljšanje postopkov priprave občinskih prostorskih načrtov (v nadaljnjem besedilu: OPN), je bilo ocenjeno, da predstavljajo pobude občanov za